Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Teobańkologia - Niech się Ewangelia niesie!

Ankieta

Inwestujemy różnie. Inwestujemy swój czas, siły, środki finansowe. W życiu wszystkiego mieć nie można, więc siłą rzeczy w jedne rzeczy inwestujemy, z innych rezygnujemy. Czy zainwestowałeś w swoje nawrócenie, czy dbasz o to, by mieć co dawać innym?Jeśli inwestujesz dużo sił i czasu w swoją firmę lub pracę, by one przyniosły zyski, czy nie warto zarazem inwestować czas i siły w modlitwę za grzeszników, spośród których Ty jesteś pierwszy? Czy chcesz podjąć niemały wysiłek modlitwy o rozpalenie Duchem Świętym grzeszników, spośród których jesteś pierwszy, by ten grzesznik zapalał swoją wiarą, modlitwą i gorliwością innych?
Pewnie martwisz się o niesprawiedliwości współczesnej cywilizacji, choroby, potencjalne konflikty zbrojne. Możliwe, że zastanawiasz się, co możesz zrobić, by mieć dobry wpływ na zażegnanie tych niebezpieczeństw.
Ogromna liczba osób z całego świata dołączyła do międzynarodowej wspólnoty odmawiającej w tym roku w dniach 13 maja – 5 lipca Wielką Światową Nowennę Pompejańską, za którą stoi obietnica Matki Bożej o wysłuchaniu każdej prośby składanej przez odmawiających w tej modlitwie różaniec. W zaledwie 54 dni, trwającej codziennie nowenny, odmieńmy życie obdarowanych naszym wstawiennictwem i pozwólmy, by poprzez liczne nawrócenia ten świat stał się coraz lepszy, bezpieczny i zdrowszy w oparciu o łaskę, płynącą z Serca Jezusa. I pamiętaj, że grzesznikiem, który najbardziej potrzebuje nawrócenia jesteś Ty sam i to Twoje nawrócenie najowocniej wpłynie na losy świata. Dobrze inwestuj swój czas i siły. Dołącz do światowej nowenny pompejańskiej o nawrócenie grzeszników, spośród których „ja jestem pierwszy”.

W wielkiej wspólnocie modlitewnej siła. Teobańkologia stała się jednym z ambasadorów tej akcji. ks. Teodor nie jest pomysłodawcą tego projektu, ale Duch Święty działający przez osobę, która chce pozostać anonimowa.

Jeśli dołączasz do modlitwy, możesz uzyskać wsparcie na specjalnie założonej do tego grupie: https://www.facebook.com/groups/547461679528385/


We invest differently. We invest our time, strength and financial resources. You can’t have everything in your life, so we invest in some things and give up others. Have you invested in your conversion, are you making sure you have something to give to others? If you invest a lot of strength and time in your business or work to make them profitable, is it not worth investing time and strength in prayer for sinners, among whom you are you first? Do you want to make a considerable effort to pray for the lighting up of the Holy Spirit of sinners, among whom you are the first, to let this sinner ignite with his faith, prayer and zeal of others? You probably are worried about the injustices of modern civilization, diseases and potential armed conflicts. You may be wondering what you can do to have a good effect in addressing these dangers. A huge number of people from around the world joined the international community saying this year, from May 13 – July 5, the Great Pompeian World Novena, for which the Mother of God promises to hear every request made by those who say the rosary in this prayer. In just 54 days, lasting daily novena, let us change the lives of those endowed with our intercession and let this world become better, safe and healthier by the grace of Jesus’ heart through numerous conversions. And remember that the sinner who needs the conversion the most is you, and that your conversion will have the greatest impact on the fate of the world. Invest your time and strength well. Join the Pompeian world novena for the conversion of sinners, of whom „I am the first.” In the great prayer community strength. Teobańkologia became one of the ambassadors of this action. Fr.. Theodor is not the originator of this project, but the Holy Spirit acting through a person who wants to remain anonymous. If you join the prayer, you can get support on a specially formed group: https://www.facebook.com/groups/547461679528385/