Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

 STATUT FUNDACJI DLA RODZINY 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Fundacja dla Rodziny, zwana dalej fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Cwynara, zwanego dalej fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Oława 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. 

6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i dyplomy honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI 

§ 3. 

Główne cele fundacji: 

1. Działalność dobroczynna polegająca na udzielaniu wszechstronnej pomocy małżeństwom i rodzinom w szczególności na rzecz osób przeżywających trudności finansowe, rodzinne, zagrożonych rozbiciem rodziny i wyłączeniem społecznym; 

2. Działalność kulturalna i oświatowa poprzez upowszechnianie wzorców osobowych małżeńskich i rodzinnych służących wychowywaniu człowieka wolnego od uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; 

3. Ochrona zdrowia (głównie psychicznego) i pomoc społeczna małżonkom oraz rodzinom w szczególności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom małżeńskim i rodzinnym oraz wspieranie młodzieży i dzieci; 

4. Popularyzacja idei mediacji małżeńskiej, rodzinnej i społecznej; 

5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.) oraz profilaktyka problemów wynikających z uzależnień i przemocy; 

6. Integracja środowisk zajmujących się pomocą rodzinie; 

7. Dbałość o podmiotowość i godność jednostki oraz rodziny i społeczności; 

8. Wszechstronną pomoc w edukacji, w rozwoju osobowościowym, fizycznym i społecznym, rozwijaniu zdolności, talentów i zainteresowań; 

9. Wspieranie możliwości własnych jednostki i grup, a zwłaszcza kompetencji społecznych, inicjatywy i kreatywności; 

10. Wspieranie integracji społecznej i inicjatyw obywatelskich; 

11. Rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników w firmach, instytucjach i placówkach oświatowych; 

12. Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjnie i finansowo projektów wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

13. Ochrona środowiska oraz upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych; 

14. Cele kultu religijnego, w szczególności w zakresie ewangelizacji wyrażonej w różnych formach i działaniach; 

15. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

§ 4. 

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie: 

1. Organizowanie, prowadzenie, wsparcie warsztatów, konferencji, forów, rekolekcji, grup wsparcia, obozów, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim rodzin (naturalnych ale także adopcyjnych i zastępczych); 

2. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integracyjnych, takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, towarzysko-rekreacyjnym, festiwali, happeningów, pokazów filmowych, teatralnych, rekreacyjnych, sportowych; 

3. Prowadzenie poradnictwa i wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży, rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych; 

4. Prowadzenie grup terapeutycznych dla rodziców; 

5. Prowadzenie terapii rodzinnej; 

6. Współpraca z pokrewnymi fundacjami, stowarzyszeniami, klubami w Polsce i zagranicą poprzez podejmowanie wspólnych form działalności, wskazanych w ust. 1 – 5, ust. 8 oraz § 5 ust. 1; 

7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji za pomocą środków i form wymienionych w ust. 1- 5, ust. 8 oraz § 5 ust. 1; 

8. Organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną; 

9. Upowszechnianie idei wolności za pomocą środków i form, określonych w ust. 1 – 8. 

10. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej, w szczególności poprzez modlitwy, organizowanie i głoszenie konferencji, rekolekcji, katechez, organizowanie warsztatów, spotkań formacyjnych oraz koncertów ewangelizacyjnych udostępnianych za pomocą platform w sieciach multimedialnych, w tym Internet i Intranet, wykorzystanie performance jako formy ewangelizacyjnej. 

§ 5. 

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 6. 

1. Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz mienie nabyte i środki pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 

2. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji oraz grantów; 

  1. c) programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych 
  2. d) zbiórek i imprez publicznych 
  3. e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 
  4. f) odsetek i depozytów bankowych oraz papierów wartościowych, 
  5. g) odpłatności za szkolenia, treningi, warsztaty, konsultacje oraz inne odpłatne działania fundacji, 
  6. h) dochodów z działalności gospodarczej fundacji, w razie jej prowadzenia. 

§ 7. 

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, papierach wartościowych, w nieruchomościach oraz w środkach trwałych. 

IV. ZARZĄD FUNDACJI 

§ 8. 

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych na pięcioletnią, rozłączną kadencję. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, z zastrzeżeniem § 16.. 

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji. 

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa bądź śmierci członka Zarządu. 

§ 9. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Fundacji. 

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa Zarządu. W razie gdy w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, pełni ona funkcję Prezesa Zarządu 

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§ 10. 

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania, 

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 

g) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

h) odpowiadanie za realizację jej celów statutowych. 

2. Prezes Zarządu może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji lub do prowadzenia spraw Fundacji. 

str. 4 

§ 11. 

1. Prezes Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu w imieniu Fundacji podpisuje pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora. 

3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji nie będących członkami Zarządu określa Zarząd. 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 12. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych. 

§ 13. 

O przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej decyduje Zarząd. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. 

1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu. 

2. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmian celu Fundacji. 

3. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w drodze uchwały. 

§ 15. 

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, w drodze uchwały podjętej przez Fundatora. 

2. Likwidatorem Fundacji staje się Prezes Zarządu. 

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przekazane Fundatorowi, chyba że Fundator postanowi, że mają być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych Fundacji lub organizacji pozarządowych zbliżonych celach statutowych. 

§ 16. 

W razie śmierci Fundatora, jego uprawnienia określone w Statucie przejmują jego spadkobiercy, którzy podejmują decyzje zwykłą większością głosów. 

§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.